...

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2017 r.
DOSTAWY REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁACZNIE NA TERENIE POLSKI
 
 
 
 
1 § Postanowienia ogólne
 
1. Internetowy sklep www.megakas.pl prowadzony jest przez firmę Megakas Rafał Sapiński Jarosław Rydel s.c. zarejestrowaną pod adresem Al. Piłsudskiego 51, 90-307 Łódź, o numerze REGON: 101007538, numerze NIP: 728-276-52-07, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym są towary wyszczególnione na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia, jak również produkty nie figurujące na stronie w momencie składania zamówienia. Ceny na produkty nie uwidocznione na stronie internetowej podlegają indywidualnej wycenie i są przedstawione zamawiającemu do wiadomości i akceptacji przed przyjęciem finalnego zamówienia.
3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.megakas.pl reguluje w całości niniejszy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".
 
2 § Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.megakas.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca – Megakas s.c. z siedzibą w Łodzi  (90-307), przy Al. Piłsudskiego 51 NIP: 728 276 52 07;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 
3 § Obowiązki Stron

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
  3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
 
4 § Procedura składania zamówień
 
1. Zamówienia na towary przyjmowane są:
a). przez stronę internetową sklepu www.megakas.pl
b). przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@megakas.pl, w treści należy wpisać wszystkie niezbędne dane (nazwę towaru, ilość zamawianych sztuk, ewentualną kolorystykę i opcje, adres dostawy, dane do faktury, wybraną opcje płatności i dostawy).
2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
3. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 
5 § Realizacja zamówienia
 
1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
2. www.megakas.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru, sposobu zapłaty, godziny i daty złożenia zamówienia.
4. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu z poza oferty (na specjalne zamówienie), czas realizacji wydłuża się zazwyczaj do ok. 1-3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty. O terminie realizacji zamówienia klient jest informowany indywidualnie.
5. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
6. Na realizacje zamówienia składają się dwa etapy:
 a). przygotowanie zamówienia - czas przygotowania zamówienia - od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru do klienta, następuje wtedy kompletacja, weryfikacja poprawności i przygotowanie do wysyłki.
 b). dostawa zamówienia - czas dostawy zamówienia - od chwili wysłania towaru, do momentu realizacji dostawy do klienta.
7. Zamówione towary dostarczane będą do klienta poprzez :
- transport własny (odbiór osobisty)
- przedstawiciela firmy kurierskiej - czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki
8. Koszty przesyłki :
- w przypadku odbioru osobistego - koszt 0 zł.
- w przypadku dostawy kurierskiej - pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu, a koszt dostawy zostanie doliczony do faktury.
9. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia, chyba że klient złoży dodatkowe ustalenia co do wysyłki.
11. Firma Megakas s.c. nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.
 
6 § Formy płatności
 
1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący :
a). gotówka przy dostarczeniu zamówienia transportem własnym (obiór osobisty w siedzibie firmy)
b). przelew z góry na konto na podstawie proformy wysłanej pocztą e-mailowa
 
7 § Aktualizacja cen
 
1. Wszystkie ceny za towary/produkty są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia jeśli pojawiły się błędy cen, lub jeśli zamówiony towar jest niedostępny (szczegóły pkt. 6).
3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
4. Ceny produktów na zamówienie specjalne ustalane są indywidualnie.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, bez wcześniejszego powiadomienia.
6. Pomimo dołożenia wszelkich starań, sklep www.megakas.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w tym również mylnie wpisanych i nieaktualnych cen oraz chwilowego braku towarów. W tym wypadku z przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo, poczekać na dostępność towaru lub odstąpić od jego realizacji,  o czym zamawiający zostanie powiadomiony i do jego decyzji pozostawiony zostanie tryb realizacji zamówienia.
8 § Zwrot towaru i reklamacje
 
1. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: biuro@megakas.pl.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient.
 
9 § Postanowienia końcowe
 
1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn zm)
 
R E K L A M A C J E

Procedura reklamacji:
1. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt (nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport.
Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzenia i kserokopia faktury zakupu.
Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że:
a). nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
 
2. Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada mechaniczna czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
4. Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:
Megakas s.c.
Al. Piłsudskiego 51
90-307 Łódź
5. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki, gwarancje i dokument zakupu.
6. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie ustalony wspólnie z klientem sposób jej realizacji:
a). Naprawa lub wymiana na nowy produkt.
b). Zwrot pieniędzy – następuje po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej
 
Z W R O T Y

PODSTAWA PRAWNA

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(zgodnie z ustawą takie prawo przysługuje tylko osobie prywatnej, klientowi biznesowemu - nie)
 
TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży)
b) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
* obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
* polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
* dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 
SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.
 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 
TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.megakas.pl).
 - Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 
SPOSÓB ZWROTU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zgodnie z ustawą Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt.
Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy.
 
KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 - Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.megakas.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (np. jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 - W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ustawa o prawach konsumenta zawiera przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
Zwroty należy kierować na adres:
Megakas s.c.
Al. Piłsudskiego 51
90-307 Łódź
Informacje o zwrocie przed wysyłką towaru należy zgłosić do Nas na adres: biuro@megakas.pl
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU

 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
POTWIERDZENIE KONSUMENTOWI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
- przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
- przez złożenie oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego.
Konsumentowi przesyła się na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY A UMOWY POWIĄZANE

 W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.