...

Polityka Prywatności

Szanowni klienci,
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).
 
MegaKas s.c. z siedzibą: al. Piłsudskiego 51, 90-307 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, numer NIP: 728-276-52-07, REGON: 101007038 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę - MegaKas s.c. z siedzibą: al. Piłsudskiego 51, 90-307 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, numer NIP: 728-276-52-07, REGON: 101007038:
 
1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma MegaKas s.c. z siedzibą: al. Piłsudskiego 51, 90-307 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, numer NIP: 728-276-52-07, REGON:101007038 ,
 
2.       Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 
          Pan Rafał Sapiński
          Adres E-mail: r.sapinski@megakas.pl
 
 
3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 
a)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 
b)    w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
 
c)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 
d)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 
e)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
a)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 
b)    podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 
c)     operatorzy pocztowi i kurierzy,
 
d)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 
e)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
5.      Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 
6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 
    •  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 
    • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 
    • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 
    • w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
 
    • w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 
7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 
8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi o wycofanie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail na adres biuro@megakas.pl).
 
9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 
10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 
11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.